Klagenemda for industrielle rettigheter

PAT 16/00065

Aker Subsea AS - FMC Kongsberg Subsea AS

Patent. Innsigelse. Patentloven § 25 første ledd nr. 2, jf. § 8 annet ledd tredje punktum. Undersjøisk kjøler for kjøling av hydrokarboner på sjøbunnen som kan sammenstilles og tilpasses for den spesifikke bruken, med sjøvann som kjølemedium. Klagenemnda kom til et annet resultat enn Patentstyret. Klagenemnda fant at utformingen av «konnektor» og «ramme» ikke var tilstrekkelig beskrevet verken i patentkravene eller beskrivelsen. Det var heller ikke holdepunkter i fagets alminnelige kunnskap for å forstå og definere begrepene. Patentet oppfylte dermed ikke kravet til tydelighet jf. patentloven § 25 første ledd nr. 2, jf. § 8 annet ledd tredje punktum. Klagen førte på dette grunnlag frem, og patentet ble å oppheve.