14.02.2018

Øystein Rødstøl

PAT 17/00062

Patent. Avslag. Patentloven § 8 andre ledd tredje punktum. Patentstyret fant at kravet til nyhet etter § 2 ikke var oppfylt. Klagenemnda fant derimot at beskrivelsen ikke tilfredsstilte patetenterbarhetskravet i patentloven § 8 andre ledd tredje punktum da den ikke gjør den fagkyndige i stand til å utøve oppfinnelsen.