Klagenemda for industrielle rettigheter

HR-2016-2239-A

ROUTE 66

Høyesteretts dom 1. november 2016. Avgjørelsen avklarer spørsmål knyttet til bruk av stedsbetegnelser som varemerke.Klagenemnda for industrielle rettigheter nektet “Route 66” registrert som varemerke for enkelte varer og tjenester knyttet til reiseliv. Høyesterett kom til at vedtaket var gyldig. Høyesterett kom til at “Route 66” av en norsk gjennomsnittsforbruker vil oppfattes som et geografisk sted. Det gjelder selv om veien har mistet sin offisielle status og ikke kan kjøres som en sammenhengende veistrekning. Den norske forbrukeren vil oppfatte merket “Route 66” som en beskrivelse av egenskaper ved de varer og tjenester som nektelsen gjelder. Vilkårene for nektelse etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a var da oppfylt.