23.02.2024

RSM Forvaltning AS

F 23/00054

Foretaksnavn. Administrativ overprøving. Foretaksnavnet er registrert før lovendringene av 1. mars 2023, og saken ble derfor avgjort etter foretaksnavnelovens gamle bestemmelser.
Spørsmålet i saken var om det registrerte foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS er egnet til å forveksles med innklagedes eldre ordmerke RSM, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Klagenemnda kom til at vilkåret om bransjelikhet er oppfylt. Klagenemnda fant også at det foreligger høy grad av kjennetegnslikhet, og kom etter en helhetsvurdering til at foretaksnavnet RSM FORVALTNING AS er så likt ordmerket RSM at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetningen. Registreringen oppheves. Klagenemnda tilkjente at innklagede får dekket sine sakskostnader fra motparten.