29.04.2019

FOTOLOTTO.NO AS

F 18/00070

Foretak. Varemerke. Administrativ overprøving. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Varemerkeloven § 4 første og andre ledd, § 16 bokstav a. Spørsmål om foretaksnavnet FOTOLOTTO.NO AS var registrert i strid med det velkjente ordmerket LOTTO. Klagenemnda kom til at klagers eldre kjennetegn, LOTTO, må anses for å være et velkjent merke. Merket vil imidlertid, på grunn av dets beskrivende karakter, ikke ville ha et like sterkt særpreg som et innarbeidet fantasiord vil kunne ha. Som en følge av dette er likheten mellom merkene ikke tilstrekkelig til at det yngre merket gir assosiasjoner til det eldre, selv ved bruk for tilsvarende tjenester. Klagenemnda kom videre til at det ikke forelå forvekslingsfare etter § 4 første ledd. Patentstyrets avgjørelse om å opprettholde registreringen ble stadfestet og klagen forkastet.