31.10.2017

FJORD TOURS TROMSØ DA

F 17/00024

Foretaksnavn. Administrativ overprøving. Foretaksnavneloven §§ 1-1 andre ledd, 2-6 nr. 4, 3-2 og varemerkeloven § 3 tredje ledd. Spørsmål om foretaksnavnet FJORD TOURS TROMSØ DA var egnet til å forveksles med FJORD TOURS AS sine eldre kjennetegn. Ettersom foretaksnavnet FJORD TOURS var beskrivende for de aktuelle reiselivsrelaterte tjenestene, og dermed også manglet tilstrekkelig særpreg, hadde ikke FJORD TORS vern mot liknende foretaksnavn eller varemerker jf. foretaksnavneloven § 3-2. Klagenemda fant etter en helhetsvurdering ikke tilstrekkelig dokumentert at FJORD TOURS kunne regnes som innarbeidet som sekundært forretningskjennetegn eller varemerke verken nasjonalt eller lokalt. Når det gjaldt klagers registrerte kombinerte varemerker fant Klagenemnda at når det eneste felles elementet mellom kjennetegnene er direkte beskrivende for tjenestene, er tilleggselementene varemerkene tilstrekkelig for å hindre forvekslingsfare. Klagen ble forkastet.