22.06.2020

Eiendomsmegler Dahl AS

F 20/00039

Foretaksnavn. Administrativ overprøving. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, jf. varemerkeloven § 4 første og andre ledd. Ved aksjesalg i 2018 var klager å anse som den rettmessige eieren av de immaterielle rettigheter som lå i selskapet, og klager har innarbeidet en lokal rett til EIENDOMSMEGLER DAHL som sekundært forretningskjennetegn. Det yngre foretaksnavnet og det eldre sekundære forretningskjennetegnet er identiske, og gjelder begge for eiendomsmeglertjenester. Innklagedes foretaksnavn EIENDOMSMEGLER DAHL AS er dermed registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, og foretaksnavnet må derfor oppheves, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Klagen tas til følge.