26.06.2023

DUNE AS

F 23/00009

Foretaksnavn. Administrativ overprøving. Foretaksnavnet er registrert før lovendringene av 1. mars 2023, og saken ble derfor avgjort etter foretaksnavnelovens gamle bestemmelser.
Spørsmål om det registrerte foretaksnavnet DUNE AS er egnet til å forveksles med klagers eldre foretaksnavn DUNE ANALYTICS AS, jf. foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Klagenemnda kom i likhet med Patentstyret til at vilkåret om bransjelikhet ikke er oppfylt. Det er derfor ikke grunn til å vurdere om forvekslingsfare kan oppstå til tross for at klagers foretaksnavn har varemerkerettslig særpreg og at kjennetegnene har klare likheter, jf. foretaksnavneloven § 3-2 andre ledd, jf. HR-2016-1993-A PANGEA avsnitt 74. Klagenemnda kom i tillegg til at klagers foretaksnavn og kjennetegn inneholdende DUNE ikke er dokumentert velkjent på registreringstidspunktet for innklagedes foretaksnavn, jf. foretaksnavneloven § 3-3 andre ledd. Det er da ikke nødvendig å ta stilling til om de øvrige vilkårene i bestemmelsen om utvidet vern er oppfylt.