29.04.2020

ALTIBOXS AS

F 19/00148

Foretaksnavn. Administrativ overprøving. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4, jf. varemerkeloven 4 første og andre ledd. Klagenemnda kom til at varemerket ALTIBOX var velkjent for TV-/Internettjenester, men kom etter en helhetsvurdering til at det ikke forelå risiko for assosiasjon mellom klagers velkjente varemerke ALTIBOX og foretaksnavnet ALTIBOXS AS. Klagenemnda la vekt på graden av særpreg i klagers velkjente merke, den store avstanden mellom klagers TV-/Internettjenester og innklagedes virksomhet innenfor utleie av container-/minilager, og at bruken av ALTIBOX og ALTIBOXS vil henlede tankene i ulike retninger. Siden det ikke forelå risiko for assosiasjon, ville det heller ikke foreligge risiko for forveksling. Foretaksnavnet ALTIBOXS AS er ikke registrert i strid med foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. Foretaksnavnet må derfor opprettholdes, jf. foretaksnavneloven § 3-6. Klagen blir dermed å forkaste.