25.06.2019

3 T Bygg AS

F 19/00007

Foretaksnavn. Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4. § 4-1. § 3-6. Spørsmål om registrering var i strid med foretaksnavneloven. Patentstyret opphevet registrering av foretaksnavnet 3 T BYGG AS S etter krav om administrativ overprøving. Klager registrerte den 10. oktober 2005 foretaksnavnet 3 T BYGG AS. Virksomheten, inkludert firmanavnet, ble overdratt i forbindelse med en selskapsoverdragelse til «nye» 3 T BYGG AS. Spørsmålet for Klagenemnda var om det hadde blitt foretatt en overdragelse av virksomheten etter foretaksnavneloven § 4-1, og evt. om ny frist for innlevering av krav om administrativ overprøving av det senere registrerte foretaket derfor ikke gjelder, jf. § 3-6. Fisjonen og den etterfølgende fusjonen i den foreliggende saken var et resultat av strukturelle og organisatoriske hensyn. Selv om det formelt sett er blitt opprettet et nytt selskap i Enhetsregisteret med et nytt organisasjonsnummer, fant Klagenemnda at dette likevel ikke utløser ny adgang til å reise krav om administrativ overprøving, jf. § 3-6. Klagen ble tatt til følge.