Klagenemda for industrielle rettigheter

D 20/00124

Bok/skrivebok

Design. Avslag. Designloven § 2 nr. 1, jf. § 20, jf. §§ 19 første ledd og 17 første ledd. Også andre formelle mangler. Hovedspørsmålet i saken er om søknadene oppfyller kravene for å anses som et design. Patentstyrets oppdeling, nummerering og gjengivelse av designene var i tråd med forskriftens § 5 og fastsatte retningslinjer. Etter en tolkning av § 2 nr. 1 kom Klagenemnda til at gjengivelsen av de søkte designene (bildene 1.1-1.32, 2.1-2.34, 3.1-3.12 og 4.1-4.12) ikke ga konkret uttrykk for et produkts vareutseende, eller fremsto som en representasjon av et produktets ytre, visuelle trekk. Som enkeltsider med et konkret innhold, fremstår bildene helhetlig sett som produktets innhold i form av et litterært verk. Bokens innhold – det vil si selve det litterære verket som er resultatet av en menneskeskapt innsats – beskyttes i utgangspunktet som et åndsverk så langt vilkårene for vern er oppfylt, men ikke som design.

Kommentert at søknadene likevel besto av element som kunne vært registrert som design, men bildene i hver enkelt søknad må kun vise ett og samme design. Designbeskyttelse av de elementer som kan registreres må derfor gjøres gjennom egne søknader hvor de enkelte designelementene skilles ut og gjengis for seg selv.

Klagenemnda er enig med Patentstyret i at klagers endring fra 32, 34, 12 og 12 bilder til ett samlet bilde for hvert av de fire søkte designene, er en endring som gjør at designsøknadene fremstår endret i både karakter og identitet, og som et annet produkt enn det som ble innlevert i søknadene, jf. designloven § 14 første og andre punktum. Etter en tolkning av § 14 var Klagenemnda imidlertid av den oppfatning at endring av produktangivelse ikke uten videre tilsier at produktet er endret i strid med designloven § 14. I tillegg forelå det andre formelle mangler.

Klagen forkastes, og Patentstyrets avgjørelse stadfestes.