Klagenemda for industrielle rettigheter

Krav til klagen

Klagen skal inneholde:

• klagerens navn og adresse, samt annen kontaktinformasjon
• avgjørelsen som det klages over
• hvilken endring som ønskes i avgjørelsen, klagers påstand
• hvilke grunner klagen bygger på

Det forventes at klagen tilfredsstiller tvisteloven §§ 9-2 og 9-3 for å klargjøre sakens faktiske og rettslige sider. Videre vil tvisteloven kap. 5 om krav til bevis og fremleggelse av bevis, være veiledende. Klagen skal være på norsk, alternativt dansk eller svensk.

Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen. Klager/innklagede må redegjøre for sine anførsler og sende inn de bevis som anses relevante for klagesaksbehandlingen, uavhengig av om disse har blitt fremmet tidligere under Patentstyrets behandling av saken.

Klagenemnda foretar en ny vurdering av saken slik den bringes inn for nemnda. Tidligere sakskorrespondanse vil ikke automatisk bli innhentet fra Patentstyret. Utvalget som skal fatte beslutning i saken kan av eget initiativ kreve innsyn i tidligere sakskorrespondanse hos Patentstyret, uten å opplyse klager om dette. I henhold til Patentstyrelova § 8 kan Klagenemnda (og det oppnevnte utvalget) på eget initiativ innkalle sakkyndige for å få opplyst saken.

Se “veiledning for klage og tilsvar” under Klagens gang for en detaljert oversikt over klagens og tilsvarets innhold.