Klagenemda for industrielle rettigheter

Krav til klagen

I utgangspunktet forventes at klagen tilfredsstiller tvistelovens §§ 9-2 og 9-3 for å klargjøre sakens faktiske og rettslige sider. Videre vil tvisteloven kap. 5 om krav til bevis og fremleggelse av disse, være veiledende. Klagen skal være på norsk, alternativt dansk eller svensk.

Klagen skal inneholde:

  • klagerens navn og adresse, samt annen kontaktinformasjon
  • avgjørelsen som det klages over
  • hvilken endring som ønskes i avgjørelsen, klagers påstand
  • hvilke grunner klagen bygger på

Klagen må være tilstrekkelig begrunnet og inneholde de bevis som Klagenemnda skal ta i betraktning ved vurderingen av klagen. Klagenemnda forholder seg til de dokumenter som fremmes i klagesaksbehandlingen og klager/innklagede må i tilstrekkelig grad redegjøre for sine anførsler og innsende de beviser som anses relevante for klagesaksbehandlingen, uavhengig av om disse har blitt fremmet under Patentstyrets behandling av saken.

Klagenemnda foretar en ny vurdering av saken slik denne bringes inn for Klagenemnda og tidligere sakskorrespondanse vil ikke automatisk bli innhentet fra Patentstyret. Utvalget som skal fatte beslutning i saken kan likevel av eget initiativ kreve innsyn i tidligere sakskorrespondanse hos Patentstyret uten å opplyse klager om dette. I henhold til Patentstyrelova § 8 kan Klagenemnda i tillegg til det oppnevnte utvalget på eget initiativ innkalle sakkyndige for å få opplyst saken.

Se for øvrig under “veiledning for klage og tilsvar” under Klagens gang for en detaljert oversikt over klagens og tilsvarets innhold.