Klagenemda for industrielle rettigheter

Domstolsprøving

Søksmålsfrister

Avgjørelser kan bare bringes inn for domstolene av en søker, en registreringshaver eller en rettighetsinnehaver som har fått en avgjørelse imot seg. Hovedregelen er at søksmål må være reist innen 2 måneder, regnet fra den dagen avgjørelsen ble sendt fra Klagenemnda. Opplysning om søksmålsfristen inntas i avgjørelsesskrivet.

Unntak: i sak om patentbegrensning etter patentlovens §§ 39a-39e er fristen for å bringe en avgjørelse inn for domstolene kun én måned, jf. patentlovens § 39d tredje ledd.

Det er viktig å huske at fristene for å gå til søksmål for å angripe Klagenemndas avgjørelser er absolutte. Det gis m.a.o. ikke oppfriskning for oversittelse av disse søksmålsfrister.
(Reglene om adgangen til å anke og ankefrist finnes i designloven §§ 39 og 46, patentloven § 63, jf. § 27 tredje ledd, § 36 annet ledd, § 39d, § 52e og § 75, patentforskriften § 86 første og annet ledd, varemerkeloven § 52, jf. § 49, foretaksnavneloven § 3-8, ansvarsmerkeforskriften § 13 og planteforedlerrettsloven § 12 annet ledd)

Hvor

I alle søksmål der Patentstyrets avgjørelser angripes er Oslo tingrett tvunget verneting. At vernetinget er tvungent, vil si at andre norske domstoler enn Oslo tingrett ikke kan motta og behandle slike saker.
(Reglene om verneting finnes i designloven § 46, patentloven § 63, varemerkeloven § 62, ansvarsmerkeforskriften § 13, planteforedlerrettsloven § 29 og tvisteloven § 4-4(4).)

Saksøkers motpart

Når søker eller registreringshaver/patenthaver inngir stevning til Oslo tingrett for å få en rettslig prøvning av Patentstyrets avgjørelse, er det Staten v/ Klagenemnda som blir saksøkers motpart under rettsforhandlingene. Det er alltid Regjeringsadvokaten som fører disse sakene for Staten. Leder i Klagenemnda vil normalt være tilstede i rettssalen, som partsrepresentant og som Regjeringsadvokatens bisitter/rådgiver.

Klager fra en tredjepart

En innsiger i en varemerke- eller patentsak, eller en person som krever en design, et patent, en varemerkeregistrering eller et foretaksnavn opphevet i sak om administrativ overprøving, og som ikke gis medhold i Klagenemnda, kan ikke bringe avgjørelsen inn for domstolene. I disse tilfellene er vedkommende henvist til å gå til sivilt søksmål mot innehaveren av den omtvistede rettighet, og må nedlegge påstand om at den aktuelle rettigheten er ugyldig fordi den er godkjent eller meddelt av Patentstyret i strid med nærmere angitte bestemmelser i designloven, patentloven, varemerkeloven, osv
(Reglene om en tredjemanns adgang til direkte å angripe en meddelt eller registrert rettighet ved domstolene finnes i designloven § 46, patentloven § 63, jf. § 52e fjerde ledd, patentforskriften § 86 tredje ledd, varemerkeloven § 62 første ledd bokstav b), jf. §§ 35 til 37, foretaksnavneloven §§ 3-8 og 5-1 og planteforedlerrettsloven § 17).