Klagenemda for industrielle rettigheter

Ansatte og nemndsmedlemmer

Klagenemnda har en leder og en nestleder. Leder og nestleder må oppfylle kravene til dommere og blir tilsatt av Kongen i statsråd. Leder og nestleder er førstvoterende i alle klagesaker.

Leder: Lill Anita Grimstad
Nestleder: Elisabeth Ohm

Klagenemnda skal ellers ha medlemmer med den kompetansen som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling og disse blir oppnevnt av departementet for en periode på inntil fem år med mulighet til å bli oppnevnt på nytt.

Øvrige nemndsmedlemmer

Juridisk kompetanse

Haakon Aakre
Amund Grimstad
Anne Cathrine Haug-Hustad
Harald Irgens-Jensen
Kari Anne Lang-Ree
Tore Lunde
Per A. Martinsen
Thomas Strand-Utne
Amund Brede Svendsen
Martin Berggren Rove
Ulla Wennermark

Teknisk kompetanse

Tove Aas Helge
Jon Arne Holm
Johannes Hope
Tove Jacobsen
Tom Kristensen
Jonny Roaldsøy
Pål Rongved
Jan Skramstad
Jan Stein
Gunnar Nilsen Søndersrød
Turid Tronbøl
Arvid Øvrebø
Geir Øxseth

Sekretariat

Kontorleder: Lilly Eikeland Wedøe
Rådgiver: Morten Westlie
Seniorrådgiver: Fredrik Almaas