Klagenemda for industrielle rettigheter

Ansatte og nemndsmedlemmer

Klagenemnda har en leder og en nestleder. Leder og nestleder må oppfylle kravene til dommere og blir tilsatt av Kongen i statsråd. Leder og nestleder er normalt førstvoterende i klagesaker.

Fungerende leder: Sarah Wennberg Svendsen
Fungerende nestleder: Gunhild Giske Skyberg

Klagenemnda skal ellers ha medlemmer med den kompetansen som er nødvendig for en forsvarlig saksbehandling og disse blir oppnevnt av departementet for en periode på inntil fem år med mulighet til å bli oppnevnt på nytt.

Øvrige nemndsmedlemmer

Juridisk kompetanse

Thomas Frydendahl
Amund Grimstad
Torger Kielland
Kari Anne Lang-Ree
Tore Lunde
Liv Turid Myrstad
Martin Berggreen Rove
Thomas Strand-Utne
Amund Brede Svendsen
Ulla Wennermark
Anders F. Wilhelmsen

Teknisk kompetanse

Gro Katarina Andorsen
Andre Berg
Hanne Th. Bonge-Hansen
Torstein Hernes Dybdahl
Jon Arne Holm
Johannes Hope
Tom Kristensen
Rikard Mikalsen
Katja Reitan
Jonny Roaldsøy
Pål Rongved
Yngve Stenstrøm
Øyvar Svendsen
Turid Tronbøl
Arvid Øvrebø

Sekretariat

Kontorleder: Lilly Eikeland Wedøe
Utreder: Lars Paalgaard Søyland
Utreder: Håvard Kristiansen